• 1397/8/23

      10:23:32

    آقای ترامپ، طوفان های ویرانگر و آتش جهنمی ای که امروز آمریکا را می سوزاند،حاصل سوء مدیریت نیست، بلکه ثمره بیدادی است که توسط شما و چراغ سبز شما،سالیان سال بر مردم مظلوم و آزادی خواهان دنیا تحمیل شده.