• 1397/11/3

      12:13:36

    کارگرم بابیمه تامین اجتمایی وحقوق1400 گفتن شنبه 29 ام بسته حمایتی واریز میشه تاالان که خبری نیست از خیلی ها پرسیدم. خراسان عزیز پیگیری کن لطفا به کدام حساب واریز میشه نقدی یافقط برای خرید ازفروشگاه رفاه؟؟؟