• 1397/7/24

      12:11:50

    مسولین عزیز( به عمل کاربرآید به سخنرانی نیست ) باید به روزی برسید که پس از انجام دادن کارهای عمرانی و عام المنفعه آن را اعلام رسانه ای کنید