• 1397/7/9

      11:57:35

    در این اوضاع بد اقتصادی بعضی از خانواده ها چرا به تازه داماد خود فشار میاورند و چرا دختران خودرا برحذر از خرج های بیهوده نمیکنند