• 1396/11/17

      10:51:22

    از زمانی که بچه بودم آقای زنگنه بعنوان وزیر نفت حضور داشتند . احتمالا نمیخوان دست بردارن؟؟؟