• 1397/4/24

      9:50:53

    سلام اگرنشود به وکیل اعتماد کرد پس باید چه کنیم چهار سال پیش فردی وکیل پرونده ما شد که به ما خیانت در امانت کرد وقتی گفتیم رسیدی در قبال اسنادمان بدهد قبول نکرده و من و مادر پیرم را از دفترش بیرون کرد ما به کانون وکلا شکایت کرده ایم صدای ما را به گوش مسئولین برسانید فقط کارمان شده از پله های دادگاه و کانون وکلا پائین و بالا رفتن .