• 1396/10/21

      10:49:17

    اگه اروپای ها خیلی نگران حقوق بشر در ایران هستند برن همان کسانی را که به صدام گاز خردل می فروختند پیدا کنند و محاکمه کنند هنوز رزمندگانی هستند دارن زجر می کشند