• 1397/8/9

      14:3:34

    پنجشنبه تصادفی خسارتی(جزئی) داشتم مراجعه کردم بیمه ایران خسارتی که بیرون با۱۷۰تومان درست میشدبیمه ۴۸۰ تومان برای زیان دیده زد.چرا؟ من مقصرحادثه بودم