• 1397/4/11

      11:55:57

    30 درصد کبد چرب ایرانیان به دلیل خوراکی های ناسالمی است که متأسفانه دولت برای مردم تهیه وتأمین و توزیع می کند.