• 1397/8/9

      14:4:9

    جای تاسف داره که نمایندگانی که تا دیروز دنبال استیضاح وزیر صنایع بودن با اکثریت آرا بدون هیچ دلیلی به همان وزیر رای اعتماد دادند