• 1396/12/8

      11:5:7

    از نظر اقتصادی الان کارگر، کارخانه دار، بازاری، تاجر، کم درآمد و....همه ناراضی هستند فقط روحانی با وزراش ایران رو گل و بلبل میبینه...