• 1397/9/28

      15:5:56

    از شما بعیده نظر وزیر آموزش و پرورش روراجع به تکالیف بزاری و تبلیغ کنی کاش وزیر از معیشت فرهنگیان می‌گفت و شماشاخ وپرش میدادین.