• 1396/9/16

      9:48:23

    اگردولت قصدشکستن حباب سکه رادارد،حراج کردن راه حل نیست بلکه بایدحداکثربه قیمت تمام شده آن رابه مردم بفروشد ماننددولت رییس جمهورقبل.درغیراینصورت واضح است که نیت دولت چیزی جزکسب درآمدنیست.مردم رافریب ندهید.