• 1397/6/17

      10:27:23

    یک گزارشی از وضع افتضاح کرایه خانه تهیه کنید مسئولین ببینن چه بلایی دارن سر مستاجر میارن؟؟؟؟