• 1397/4/10

      11:35:37

    هزینه یک کنکوری تقریبا 5 میلیون تومان است.حساب کنید که چند نفر؟ وجمع شان چه قدر میشه؟