• 1397/9/8

      10:48:18

    بیشتر شبها مردم سرگردان و حتی مسافر هایی را می بینم که دنبال وسیله برای رفت وآمد هستند مخصوصا خانمهای نگران ! چرا مترو فقط تا ساعت ده شب است ؟ و چرا خط شبانه نیست.