• 1397/4/31

      9:15:19

    سلام.به چه دلیل در قبض برق 22/3تا22/4مبلغ 26385ریال بدهکاری آمده،در صورتی که مبلغ قبض قبلی را کامل پرداخت کردم.این مبلغ بابت چیه؟