• 1397/7/9

      11:55:45

    جای ‌بسی ‌تاسف ‌است‌ که ‌دولت مردانی‌ همچون ‌وزیربهداشت‌ که ‌روزی‌ برای‌ جلب ‌آرای‌مردم‌ بهترین‌ها‌بودند،امروز چنین‌با‌ر با نشان ‌نمک ‌برزخم‌جامعه‌ میپاشند..مردم ‌رابیش ‌از‌این ناامید‌ نکنید