• 1397/3/21

      10:28:57

    گفته میشد دلیل اصلی گران شدن هندوانه اعتصاب کامیون داران است حال که اعتصاب پایان یافته است به چه بهانه ای هندوانه را کیلویی 2500تومان می فروشند؟؟!!