• 1397/11/3

      12:19:27

    اگرکالاهای معیشتی خانواده ه ها در رسانه هاتبلیغ می شود چرا قیمت کالاها گفته نمیشود ؟!!..