• 1396/10/21

      10:50:3

    جناب آقای نوبخت خوش سخن سازمان برنامه بودجه بنده خودم خودرو هیبرویدی دارم و تا جای که اطلاع دارم این نوع خودروها سیستم برقی شان در سرعتهای زیر45 کیلومتر فعال است نه تو جاده و سرعتهای بالا! لطفااگرمی خواهید کمک کنید به خانواده های محترم رانت خواردلیل های منظقی و کارشناس و محکمه پسندارائه نمایید.