• 1396/11/29

      11:8:54

    چرا برخی از طرح رفراندوم توسط آقای روحانی به دست و پا افتاده اند... شما که از اقبال مردم به خودتان اینقدر مطمءن هستید، چرا آشفته شده اید!!؟