• 1397/4/4

      11:45:34

    سرقت های مکرر و زنجیره ای منطقه هاشمیه و هنرستان آسایش ساکنان این منطقه را سلب کرده است. از مسولان محترم نیروی انتظامی خواستار حضور و دستگیری و برخورد با سارقان هستیم.