• 1397/6/17

      10:23:50

    حداقل و بهترین شیوه برای اختلاس گران و احتکار کنندگان این است که قوه ی قضا بررسی کند و به میزان ضرری که به کشور زده اند، اموال شان در راه تولید ملی که خدمت به مردم و ایجاد اشتغال و در جهت برگرداندن زندگی سالم مردم است، صرف شود