• 1396/7/18

      10:55:51

    خدا لعنت کند باعث و بانی سنگ اندازی پدیده شاندیز را هزاران کارگر را بیکار و سهامدارانش را بیچاره