• 1397/9/15

      12:8:48

    آقایان روحانی، وزرا ، نمایندگان و مسئولان: فقط فقط اجازه دهید یکماه زن و بچه تان طوریکه مردم عادی امرار معاش میکنند بگذرانند فقط یکماه..