• 1396/8/23

      14:18:42

    پس از مطب‌ دکترها، حالا مراکز خیریه نیز بیمه سلامت را قبول نمی‌کنند، قیمت ویزیت پزشکان برای اینکه زیر میزی نگیرند، توسط وزیر هزار میلیاردی چند برابر شد، حالا مردم در برابر میزهای اشرافی پزشکان هستند با دست خالی و جسمی پر درد و با کاغذ پاره‌ای به اسم دفترچه سلامت ایرانیان