• 1396/7/25

      10:27:2

    این دولت فقط به نفع خودش کار می کند سود سپرده ها کم می کنند درصورتیکه بهره وام ها سربه فلک میزند چرا سود وام ها را کاهش نمی دهد از کجا بیاریم قسط وام ها بپردازیم