• 1396/7/18

      11:3:26

    سیاست دوبال دارد :راست وچپ. راه میانه کوبیدن به نعل ومیخ است و بجایی نمیرسد