• 1396/12/8

      11:15:30

    آقای نوبخت چند میلیون یارانه می ریزید؟ چقدرازمردم بواسطه افزایش قیمت محمولها انرژی ازمردم می گیرید؟