• 1397/10/3

      11:21:53

    آقای ترامپ .شما در سوریه به کمک داعش آمده بودید نه برای شکست داعش...حالا که برای عقب نشینشی آماده می شوید با دوستان خودتان اعتراف کنید وبگویید ما هم شکست خوردیم وباید سوریه را ترک کنیم وبرای شکستی دباره در یمن آماده شویم