• 1397/5/6

      9:59:12

    این‌ پدر ترافیک ‌بسوزه‌ که ‌هرمسئولی‌ که‌ دیر به‌ برنامه‌‌های‌ صدا و سیما میرسد میگوید: تو ترافیک‌ بودم!