• 1397/4/4

      11:52:19

    دیشب دندان پزشکی بودم . دکتر معالجم آمپول بی حسی نداشت. می گفت شرکت های تجهیزات پزشکی به خاطر شرایط موجود در مملکت تجهیزات خود را نمی فروشند.