• 1396/8/23

      14:28:2

    دولت تدبیر و امید می خوای بیکاری جوانان را ریشه کن کنی از بکارگیری مجدد بازنشستگان جلوگیری کنید در اداره ما بیداد می کند.