• 1396/9/16

      9:46:7

    چرا می گویند مردم به یارانه نیازی ندارند. من خودم کاسبم و شاهدم قریب به اتفاق بازنشستگان برای خرید مایحتاج روزانه منتظر واریز یارانه هستند .