• 1396/9/16

      9:44:2

    من سه برج کرایه خانه ام عقب افتاده ولی یکنفرنوشته قیمت شیرآب اهرمی رنگ در بازار یک ملیون تومان!!! برادر عزیز پول تو زیادیه!! میشه پول سه برج کرایه خانه منه کارگربیکاره