• 1397/11/3

      12:15:44

    یکی از آشنایان، دخترش رشته گرافیک می خواند و گاهی نقاشی هم می کشد، میگفت معلمش دستور میده که باید وسایل و ابزاری بخریم اما همه چیز گرانه، باید رشته های پر خرج تحصیلی را مسئولین حمایت کنند !