• 1396/9/16

      9:45:15

    اگرفرمایش گوهر بار وزیرراه و معاون وی درست باشد باید از زمانی که بنزین ازلیتر۱۰۰تومان به۱۰۰۰تومان افزایش پیداکرد تلفات جادهای ۱۰برابرکاهش میافت