• 1396/7/18

      11:1:8

    یک سلول بزرگ برای برادران رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و احیانا سایر رئیس زادگان در نظر بگیرین تا درس عبرتی باشد برای کسانیکه به زور قصد خدمت به مردم را دارند