• 1397/8/9

      14:4:32

    آقای روحانی اگه همین امروزشما بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری میخواستید اوضاع و احوال اقتصادی فعلی رو مورد نقد قرار دهید دقیقا چی میگفتید