• 1397/4/11

      11:54:0

    با خارج شدن۸۰قلم داروی بدون نیازبه نسخه از فهرست بیمه ای!!! دروغ های دولت یکی یکی پشت سرهم جلوی مردم رسوا وآشکارمی شود