• 1397/4/26

      9:15:58

    من خودم سراغ دارم مالک یک نانوایی که چند سال پیش یک نانوایی کو چک داشت الان سه تا نانوایی دارد چرا الکی می نالند؟