• 1397/3/22

      10:25:38

    از فرماندهی محترم راهنمائی و رانندگی تقاضا داریم که به خاطر جلوگیری از تصادفات کسانی که درحین رانندگی با موبایل صحبت می کنند برای مدتی از رانندگی محروم شوند مخصوصا رانندگان اتوبوس بیابانی وشهری .