• 1397/11/3

      12:1:44

    خراسان گویا اجازه ندارید که درمورد گرانی لبنیات مطلبی منتشر کنید چون در سه روزگذشته فقط 9مطلب خودمن فرستادم وصدها مطلب وگلایه دیگران اماشما حتی یک پیام راهم چاپ نکرده اید که این موضوع معناداراست!!!