• 1397/9/28

      15:3:46

    دوست عزیزیکه فرمودیدآقای ضرقامی چقدرمی گیرد ؟! اینکه چیزی نیست از 100میلیون بگیر تا 0000میلیون بادرآمد !! برای همین است که نه صدای را می شنوند نه مارا میبینند !!