• 1397/10/3

      11:26:19

    آقای نماینده ای که به خود اجازه میدهی با الفاظ ناشایست علیه یه کارمند و عامه ی مردم استفاده کنی ... بعد به جهت ماست مالی کردن پشت مسایل قومی و دینی پنهان بشی.... واقعا جواب شهدا را میتونی بدهی ؟