• 1397/8/9

      14:6:44

    درهیچ کشوری مثل ایران وفورنعمت نیست درهیچ کشوری مثل ایران ارزانی نیست.اما،اما،اما امان ازبیکاری وبی پولی که نفس همه، بخصوص کارگران رابریده است