• 1397/9/20

      12:13:4

    اقاچه جوری من کارگرم بیمه تامین اجتماعی ام حقوقم هم1100000تومان هست بسته حمایتی بهم تعلق نمیگیره؟؟ کرایه نشین هستم بادوتادخترمدرسه ای