• 1397/8/23

      10:18:57

    من یک کارگرساده هستم که دوشیفت هم کارمیکنم ولی ۲شب پیش رفتم قصابی قیمتهای گوشت ومرغ روکه دیدم باشرمندگی بیرون امدم .چرادولت بایدکاری کنه که امثال منه کارگرنتونیم چندماه گوشت بخریم زن وبچه ماچه گناهی دارن؟ خدایاهیچ مردی روشرمنده زن وبچش نکن