• 1397/4/4

      11:42:19

    امیدوار بودیم در ۷۰ سالگی روزنامه یک تغییر و تحول اساسی در چاپ روزنامه بدهید نه اینکه با چاپ قدیمی و سیاه سفید پیرشدن روزنامه را به رخ خوانندگان بکشید!